​​​​​​Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Brunei

Điện thoại     :  (00-673) ​2651580, 
                        (00-673) 8917269,
                        (00-673) 723 6971​​/ 895 4858​
Fax     :            (00-673) ​2651574
Email  :            vnembassy@yahoo.com
 
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​