​​​

 • ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI ​BRUNEI

 • Địa chỉ       : Số 9,Spg 148-3, Jalan Telanai, BA 2312, BSB​

  Điện thoại  : (00673) 2651580
  Fax            : (00673)​ 2651574​
  Email         : vnembassy@yahoo.com
  Danh sách cán bộ ngoại giao
  1- Trần Văn Khoa Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHVN Việt Nam tại Bru-nây
      Điện thoại: (673) - 2651586
  2- Lê Công Đức: Tùy viên
      Điện thoại: (673)-285-1587
  3- Trần Bích Ngọc: Tùy viên

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​